ОБАВЕШТЕЊЕ

КОРИСНИЦИМА ЖИТНО СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ

Поштовани корисници,

Обавештавамо Вас да је решењем Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 323-07-00629/2018-05 од 26.01.2018. године, утврђено да Житно сточна пијаца у Младеновцу испуњава прописане ветеринарско – санитарне услове за промет животиња. Истим решењем ова пијаца је уписана у Регистар одобрених објеката као сточна пијаца у Младеновцу и додељен јој је ветеринарски контролни број: 704458005177.

Прочитај више ...

 

На основу члана 108. У вези са чланом 105, 106. и 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности услуге – књиговодствене услуге бр. 1.2.1/2017, за потребе наручиоца JКП „Пијаце Младеновац“, ул. Краљице Марије бр.1, директор JКП „Пијаце Младеновац“ доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци, као водећем члану групе понуђача Љиљани Аврамовић ПР рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови пореско саветовање „ПИЕСКО С“, из Младеновца, ул. Краља Перта Првог 319/11, на основу понуде број 19/09 од 19.09.2017. године која је заведена код наручиоца под деловодним бројем 3448 од 19.09.2017. године.

Прочитај више ...

 

АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА

ЈКП „Пијаце Младеновац“ и ако послују у нешто сложенијим условима пословања, настоје да сопственим средствима обезбеде што квалитетније услове за рад својим корисницима у свим продајним објектима.

Прочитај више ...

 

У организацији ЈКП „Пијаце Младеновац“ у понедељак 11. септембра 2017 године у Младеновцу, у улици Краља Петра I одржаће се традиционални вашар, поводом верског празника Усековање главе Св. Јована Крститеља.

Прочитај више ...

Copyright © 2019 Pijace Mladenovac. All Rights Reserved.